Beslut vid extra bolagsstämma den 25 februari 2016

Vid extra bolagsstämma i Serstech AB godkändes styrelsens beslut om företrädesemission enhälligt.

Styrelsens beslut innebär, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2,404,473,975 kronor genom emission av högst 21.373.102 nya aktier. Följande villkor ska gälla.

  1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 29 februari 2016.
  1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en befintlig aktie ska berättiga till teckning av en ny aktie.
  1. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de personer som enligt avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.
  1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
  1. Teckning ska ske under perioden 2 – 17 mars 2016, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 3, sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
  1. Teckningskursen ska vara 1,10 kronor per aktie.
  1. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning.
  1. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
  1. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För ytterligare information kontakta

Mikael Wanland, VD, 0760 941217 , mw@serstech.com

eller

Thomas Pileby Styr.ordf., 0702 072643, tp@serstech.com

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar bolaget snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.